General Assembly for Forum – May 27, 2020

Norwegian Forum for Global Health Research will hold the annual General Assembly May 27, 1230-1330 on Zoom.

Join Zoom Meeting
Meeting ID: 614 1729 9478
Password: 1t8KtBS3

Agenda General Assembly

 1. Welcome and opening
 2. Appointment of Chair for the meeting
 3. Approval of the agenda
 4. Approval of minutes General Assembly April 2, 2019, Bergen (attachment 1)
 5. Changes in the Forums Statutes (attachment 2)
 6. Report from the Board 2016-2018 (attachment 3 and 4)
  The report includes a financial overview and updated activity plan
 7. Information from the General Assembly

You are welcome to attend!

Dear researcher,

On behalf of the Research Council of Norway we are forwarding a short survey regarding the experiences of Norwegian research groups in leading clinical studies (randomized controlled clinical trials) in low- and lower middle income countries in South Saharan Africa.

See information and link below to the survey. The information and survey is in Norwegian only. You can enter information to the survey in both English and Norwegian.

If you have any questions regarding the survey, get in touch with:

– Zlata Turkanovic (zt@forskningsradet.no)
– Karine Kålsås (kka@forskningsradet.no)


Kjære forsker,

Forskningsrådet har finansiert forskning som skal forbedre helsetilstanden til mennesker i lav- og lavere mellominntektsland i 14 år. Det er en rekke internasjonale initiativer for å få til en koordinert og effektiv forskningsinnsats på Covid-19 pandemien rettet mot disse landene. Forskningsrådet ønsker å bidra til at norske miljøer får mulighet til å delta i slike internasjonale initiativ.

Derfor sender vi nå ut en kort spørreundersøkelse med det formål å kartlegge norske miljøers erfaringer med ledelse av kliniske forsøk (randomiserte kontrollerte kliniske studier) i Afrika sør for Sahara. Kartleggingen vil kunne hjelpe oss med å finne aktuelle kandidater til initiativene.

Klikk her for å svare på skjemaet: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gjixqaaZKEuTaLZMab8CVjdytuA7SW5EpLft1wtBpyZUMDU5Qk1aSEZaTDVHU1dSQlFKSEQySlVTVC4u

Frist for å svare er innen utgangen av fredag 15. mai. Du kan gjerne videresende den til andre forskere i ditt nettverk som du mener kan bidra med svar. Spørreundersøkelsen vil ta maksimalt 10 minutter.

Har du noen spørsmål til spørreundersøkelsen?

Ta kontakt med Zlata Turkanovic (zt@forskningsradet.no <mailto:zt@forskningsradet.no> ) eller Karine Kålsås (kka@forskningsradet.no <mailto:kka@forskningsradet.no> )

Behandling av personopplysningene
Norges forskningsråd er behandlingsansvarlig for personopplysningene. De innsamlede personopplysningene slettes senest innen 1 år, med mindre det foreligger en lovpålagt plikt til fortsatt oppbevaring

Informasjonen vil bli behandlet konfidensielt og kun til intern bruk. Forskningsrådet vil be om samtykke til å dele dine personopplysninger med internasjonale partnere, hvis det skulle bli aktuelt.

Det er helt frivillig å delta i spørreundersøkelsen, og du kan reservere deg mot å motta spørreundersøkelser i fremtiden ved å sende oss en e-post til: post@forskningsradet.no <mailto:post@forskningsradet.no> . For mer informasjon om vår behandling av personopplysninger og dine rettigheter, besøk vår personvernerklæring <https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.forskningsradet.no%2Fbunntekst%2Fpersonvernerklaring%2F&amp;data=01%7C01%7Czt%40forskningsradet.no%7C9dfa9deedb58434856fd08d7f5a693f4%7Ca9b1388299a64b289368b64c69bf0256%7C0&amp;sdata=xxUputsCiT4C5zZb7sb8Q%2BTcpoXOOrUnloVU8TAaHoo%3D&amp;reserved=0>  på Forskningsrådets nettsider.

EDCTP: Hasteutlysning COVID-19 + planlagte utlysninger sommer 2020

EDCTP har en hasteutlysning av midler til forskning på COVID-19 i land Sør for Sahara. Frist for utlysningen er 17.april. Se hele utlysningsteksten her.

EDCTP har også gjort tilgjengelig utlysningstekster for sine planlagte utlysninger som har frist i løpet av sommeren. Her er det flere som kan være aktuelle for norske forskere og deres partnere ved institusjoner Sør for Sahara. Oversikt over utlysningene vil vises i samme lenke som over fra 10.april. Frem til det er de å finne under fanen “Planned” i samme lenke.

From RCN: 20 million for COVID-19 added to the call on global health

The Research Council has been given the opportunity to increase available amounts in the call for global health with a deadline of 20 May by 20 million. These are funds earmarked for research on epidemics and in particular COVID-19. The research must be within the already stated thematic framework for the announcement.

Updated announcement text can be found on NFR’s pages under the theme entry “Global development” here (Norwegian) and here (English).


Forskningsrådet har fått muligheten til å øke tilgjengelig beløp i utlysningen på global helse med frist 20.mai med 20 millioner. Dette er midler øremerket forskning på epidemier og særskilt COVID-19. Forskningen må være innenfor de allerede gitte tematiske rammene for utlysningen.

Oppdatert utlysningstekst finnes på NFR sine sider under temainngangen «Global utvikling» her (norsk) og her (engelsk).

Information on special request for expressions of interest SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020

We would like to inform you that, in response to the coronavirus outbreak, the EU Commission has launched a request for expressions of interest entitled “SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020: Advancing knowledge for the clinical and public health response to the 2019-nCoV epidemic”, with a budget of €10 million.

The funds for this action are drawn from the budget line for the “Mobilisation of research funds in case of public health emergencies” in the SC1 work programme 2020, which foresees that “in case of a public health emergency, research grants may be awarded in line with specific provisions that allow the awarding of grants without call for proposals in exceptional and duly substantiated emergencies”. Furthermore, the grants will be subject to rapid data sharing clauses to ensure that research findings immediately inform the public health response.

 • The deadline is 12 February 2020.
 • The thresholds for each criterion will be 3 (Excellence), 4 (Impact) and 3 (Implementation). The cumulative threshold will be 11.
 • Funding per proposal is expected to be around €2 to 3 million.
 • Beneficiaries must make their research data available; therefore the relevant option of Article 29.3 of the model Grand Agreement will be applied.

All relevant information has been published on the participant portal

Additional information:

Several international funding organisations in addition to the European Commission have recently announced their financial support for accelerating research to tackle and contain the 2019-nCoV epidemic. Under these exceptional circumstances, we would like to share with other funders a short summary with essential information about applicants’ submitted proposals to allow a coordinated, efficient response and ensure that each funding institute’s support is adequately placed. Hence, we would like to ask each applicant to write a summary that succinctly highlights the following aspects of their submitted proposal:

 • 1) Name of coordinator,
 • 2) Objective of proposal (100 words),
 • 3) Expected results (100 words),
 • 4) Timeline of proposal, and
 • 5) Key partners.

This summary should be included in the submitted proposal but will not be included in the evaluation of the proposal. This information will be shared with the other funders through the GloPID-R network.

In addition to the FAQ posted on the participant portal (https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq/12733;type=1;categories=;programme=null;actions=;keyword=), please note that the short summary of the submitted proposal that will be shared with other funders should be included in Part B, section 4-6 of the proposal, under the title “Annex for funders”.

Inntil 60 millioner til forskning på global helse

Forskningsrådet lyser ut inntil 60 millioner til global helseforskning. Søknadsfrist 6.mai.

Utlysningen tar denne gang utgangspunkt i universell helsedekning og er avgrenset til global helsesystem- og helsetjenesteforskning.

Universell helsedekning innebærer at alle mennesker har tilgang til essensielle helsetjenester av høy kvalitet som svarer på de viktigste årsakene til sykdom og død, uten å måtte sette seg i økonomisk uføre.

Helsetjenesteforskning forstås her som et flerfaglig vitenskapelig felt hvor man studerer hvordan sosiale faktorer, finansieringssystemer, organisatoriske strukturer og prosesser, teknologi og personellatferd påvirker tilgang til tjenester, kvaliteten og kostnadene ved tjenestene, og til syvende og sist helse og livskvalitet for befolkningen.  Med utviklingsland mener vi her «least developed countries, other low income countries, and lower middle income countries and territories» slik de er definert i OECD DAC listen.

Søknader er kun relevante dersom de oppfyller én eller begge av disse tematiske prioriteringene:

 • prosjektet skal frembringe ny kunnskap om struktur, organisering, levering, økonomi og finansiering av helsetjenester, inkludert prioritering og fordeling mellom tjenestetilbud
 • prosjektet skal frembringe ny kunnskap om implementering og/eller levering av nye og/eller forbedrede helsetjenester

For å være relevant må søknaden i tillegg:

 • gjøre tydelig rede for hvordan prosjektet skal bidra til å nå bærekraftsmål 3, spesifikt delmål 3.8
 • være begrunnet i, og beskrive, brukernes behov og medvirkning i alle deler av prosjektet. Brukere kan i denne sammenhengen være pasienter, klienter og pårørende, befolkningen, ansatte i helse- og velferdstjenestene og forvaltning og myndigheter.
 • inkludere partnerskap med forskergrupper og forskningsinstitusjoner i utviklingsland

Særskilt for søknader rettet mot «Global helse», er at et støttebrev («letter of intent») fra samarbeidspartnerne må være vedlagt søknaden. Prosjekter som søker finansiering kan ha prosjektleder fra utviklingsland.

Forskningsinstitusjoner i høyinntektsland kan også være samarbeidspartnere i prosjektet, men kan maksimalt få 30 prosent av Forskningsrådets totale finansiering til prosjektet.

Prioritering mellom søknader
Når vi prioriterer mellom søknader, tar vi følgende hensyn:

 • Vi vektlegger søknadens relevans.
 • Vi vektlegger samlet vurdering fra panelet.
 • Vi vektlegger karakteren på vurderingskriteriet virkninger og effekter (impact) mer enn de andre kriteriene.

Blant søknader som står likt etter at punktene ovenfor er vurdert, vil vi prioritere

 • søknader som inkluderer samarbeid og partnerskap med høyt kvalifiserte internasjonale forskergrupper, også utenfor utviklingsland
 • søknader med minst én norsk partner i tillegg til søkerinstitusjonen
 • søknader som inkluderer en ph.d.-kandidat og/eller en postdoktor ved en norsk forskningsorganisasjon og/eller ved en institusjon i et utviklingsland

Blant søknader som står tilnærmet likt etter at de er vurdert i lys av punktene over, prioriterer vi søknader med kvinnelig prosjektleder.

Global Health Day – NTNU Trondheim October 24

A world in transition
Humanitarian interventions in conflicts – political or neutral?
Malnutrition – a global challenge

When:    Thursday 24 October 2019

Where:   KA12, Knowledge centre, NTNU/St. Olavs Hospital, Trondheim

The conference has been arranged every fall since 2010, with both national and international speakers and participants. NTNU is hosting the day in collaboration with St. Olavs Hospital and Regional Health Authority Mid-Norway.

Registration deadline 18.Oct.

https://www.ntnu.edu/mh/global-health-day

Board member Arne H. Eide

Arne H Eide is Chief Scientist at SINTEF Technology and Society, Norway, Professor at the Norwegian University for Science and Technology, and Guest Professor at Stellenbosch University, South Africa. He has more than 20 years of experience in research on disability and poverty, community based rehabilitation and studies on living conditions in low-income countries, mostly in Africa, but also in the Middle East and in Asia.

Eide has been engaged in Expert Committees on Disability statistics, Disability and Development and on Provision of assistive technology to low-income contexts by United Nations and World Health Organisation. He has published widely in the field of disability research and has contributed to the World Report on Disability as well as the 2012 EFA Global Monitoring Report.

EDCTP Calls

EDCTP awards funding to collaborative clinical research projects conducted in sub-Saharan Africa on poverty-related infectious diseases, based on open, competitive and independently reviewed calls for proposals.

The EDCTP2 programme is supported under Horizon 2020, the European Union’s Framework Programme for Research & Innovation.
Deadlines in October and November.

Read more here: Calls for proposals for funding of research on poverty-related infectious diseases

 

Board member & leader of the board

Bente E. Moen is the Head of the Centre for International Health, at the Department of Global Public Health and Primary Care, University of Bergen. She is educated as a physician, PhD 1991, Professor in Occupational Medicine since 1995 and in Global health since 2013.

She works mainly in the area of occupational epidemiology, and is involved in research and training collaboration with universities in eastern Africa.  She has supervised 26 PhD students, eleven from low-income countries; written 225 original papers in peer-reviewed international journals, been the editor of several books in Occupational Medicine, is responsible for a Massive Open Online Course in Occupational Health in Developing Countries, and is in the lead of one of the main strategy areas at the University of Bergen: Global Challenges.

 

Board member Frode Forland

Frode Forland, MD, DPH, Associate professor (Tromsø)

Frode Forland is Director of Infectious Disease Prevention and Control at the Norwegian Institute of Public Health. He is a medical doctor and a specialist in Public Health and General Practice. He initiated and led the ‘Global Health Preparedness Program’ under the ‘Global Health Security Agenda’, supporting Malawi, Palestine, Moldova and Ghana in building capacity for health security and implementing the International Health Regulations.

He has worked at the Royal Tropical Institute in Amsterdam to establish the ‘Collaboration for Evidence Based Healthcare in Africa’ and at the European Center for Disease Prevention and Control (ECDC) in Stockholm with Development of methods for Evidence Based Public Health in Europe. He is representing Norway in the Advisory Forum of ECDC.

Previously he was the Director of Primary Health Care at the Norwegian Directorate of Health and the Department for Guidelines, Prioritization and Quality improvement. He has worked several years in Africa and was a Board Member of Guidelines International Network for four years.

Board member Nils Daulaire

Nils Daulaire, M.D., M.P.H. is a senior visiting scholar in global health at UiT and distinguished visiting scholar at the Harvard School of Public Health. He has over four decades of continuous work in global health research and scholarship, advocacy and policy leadership, most recently in a senior position in the Obama administration. He has served on the WHO Executive Board.