EDCTP: Hasteutlysning COVID-19 + planlagte utlysninger sommer 2020

EDCTP har en hasteutlysning av midler til forskning på COVID-19 i land Sør for Sahara. Frist for utlysningen er 17.april. Se hele utlysningsteksten her.

EDCTP har også gjort tilgjengelig utlysningstekster for sine planlagte utlysninger som har frist i løpet av sommeren. Her er det flere som kan være aktuelle for norske forskere og deres partnere ved institusjoner Sør for Sahara. Oversikt over utlysningene vil vises i samme lenke som over fra 10.april. Frem til det er de å finne under fanen “Planned” i samme lenke.

From RCN: 20 million for COVID-19 added to the call on global health

The Research Council has been given the opportunity to increase available amounts in the call for global health with a deadline of 20 May by 20 million. These are funds earmarked for research on epidemics and in particular COVID-19. The research must be within the already stated thematic framework for the announcement.

Updated announcement text can be found on NFR’s pages under the theme entry “Global development” here (Norwegian) and here (English).


Forskningsrådet har fått muligheten til å øke tilgjengelig beløp i utlysningen på global helse med frist 20.mai med 20 millioner. Dette er midler øremerket forskning på epidemier og særskilt COVID-19. Forskningen må være innenfor de allerede gitte tematiske rammene for utlysningen.

Oppdatert utlysningstekst finnes på NFR sine sider under temainngangen «Global utvikling» her (norsk) og her (engelsk).

Information on special request for expressions of interest SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020

We would like to inform you that, in response to the coronavirus outbreak, the EU Commission has launched a request for expressions of interest entitled “SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020: Advancing knowledge for the clinical and public health response to the 2019-nCoV epidemic”, with a budget of €10 million.

The funds for this action are drawn from the budget line for the “Mobilisation of research funds in case of public health emergencies” in the SC1 work programme 2020, which foresees that “in case of a public health emergency, research grants may be awarded in line with specific provisions that allow the awarding of grants without call for proposals in exceptional and duly substantiated emergencies”. Furthermore, the grants will be subject to rapid data sharing clauses to ensure that research findings immediately inform the public health response.

 • The deadline is 12 February 2020.
 • The thresholds for each criterion will be 3 (Excellence), 4 (Impact) and 3 (Implementation). The cumulative threshold will be 11.
 • Funding per proposal is expected to be around €2 to 3 million.
 • Beneficiaries must make their research data available; therefore the relevant option of Article 29.3 of the model Grand Agreement will be applied.

All relevant information has been published on the participant portal

Additional information:

Several international funding organisations in addition to the European Commission have recently announced their financial support for accelerating research to tackle and contain the 2019-nCoV epidemic. Under these exceptional circumstances, we would like to share with other funders a short summary with essential information about applicants’ submitted proposals to allow a coordinated, efficient response and ensure that each funding institute’s support is adequately placed. Hence, we would like to ask each applicant to write a summary that succinctly highlights the following aspects of their submitted proposal:

 • 1) Name of coordinator,
 • 2) Objective of proposal (100 words),
 • 3) Expected results (100 words),
 • 4) Timeline of proposal, and
 • 5) Key partners.

This summary should be included in the submitted proposal but will not be included in the evaluation of the proposal. This information will be shared with the other funders through the GloPID-R network.

In addition to the FAQ posted on the participant portal (https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq/12733;type=1;categories=;programme=null;actions=;keyword=), please note that the short summary of the submitted proposal that will be shared with other funders should be included in Part B, section 4-6 of the proposal, under the title “Annex for funders”.

Inntil 60 millioner til forskning på global helse

Forskningsrådet lyser ut inntil 60 millioner til global helseforskning. Søknadsfrist 6.mai.

Utlysningen tar denne gang utgangspunkt i universell helsedekning og er avgrenset til global helsesystem- og helsetjenesteforskning.

Universell helsedekning innebærer at alle mennesker har tilgang til essensielle helsetjenester av høy kvalitet som svarer på de viktigste årsakene til sykdom og død, uten å måtte sette seg i økonomisk uføre.

Helsetjenesteforskning forstås her som et flerfaglig vitenskapelig felt hvor man studerer hvordan sosiale faktorer, finansieringssystemer, organisatoriske strukturer og prosesser, teknologi og personellatferd påvirker tilgang til tjenester, kvaliteten og kostnadene ved tjenestene, og til syvende og sist helse og livskvalitet for befolkningen.  Med utviklingsland mener vi her «least developed countries, other low income countries, and lower middle income countries and territories» slik de er definert i OECD DAC listen.

Søknader er kun relevante dersom de oppfyller én eller begge av disse tematiske prioriteringene:

 • prosjektet skal frembringe ny kunnskap om struktur, organisering, levering, økonomi og finansiering av helsetjenester, inkludert prioritering og fordeling mellom tjenestetilbud
 • prosjektet skal frembringe ny kunnskap om implementering og/eller levering av nye og/eller forbedrede helsetjenester

For å være relevant må søknaden i tillegg:

 • gjøre tydelig rede for hvordan prosjektet skal bidra til å nå bærekraftsmål 3, spesifikt delmål 3.8
 • være begrunnet i, og beskrive, brukernes behov og medvirkning i alle deler av prosjektet. Brukere kan i denne sammenhengen være pasienter, klienter og pårørende, befolkningen, ansatte i helse- og velferdstjenestene og forvaltning og myndigheter.
 • inkludere partnerskap med forskergrupper og forskningsinstitusjoner i utviklingsland

Særskilt for søknader rettet mot «Global helse», er at et støttebrev («letter of intent») fra samarbeidspartnerne må være vedlagt søknaden. Prosjekter som søker finansiering kan ha prosjektleder fra utviklingsland.

Forskningsinstitusjoner i høyinntektsland kan også være samarbeidspartnere i prosjektet, men kan maksimalt få 30 prosent av Forskningsrådets totale finansiering til prosjektet.

Prioritering mellom søknader
Når vi prioriterer mellom søknader, tar vi følgende hensyn:

 • Vi vektlegger søknadens relevans.
 • Vi vektlegger samlet vurdering fra panelet.
 • Vi vektlegger karakteren på vurderingskriteriet virkninger og effekter (impact) mer enn de andre kriteriene.

Blant søknader som står likt etter at punktene ovenfor er vurdert, vil vi prioritere

 • søknader som inkluderer samarbeid og partnerskap med høyt kvalifiserte internasjonale forskergrupper, også utenfor utviklingsland
 • søknader med minst én norsk partner i tillegg til søkerinstitusjonen
 • søknader som inkluderer en ph.d.-kandidat og/eller en postdoktor ved en norsk forskningsorganisasjon og/eller ved en institusjon i et utviklingsland

Blant søknader som står tilnærmet likt etter at de er vurdert i lys av punktene over, prioriterer vi søknader med kvinnelig prosjektleder.

EDCTP Calls

EDCTP awards funding to collaborative clinical research projects conducted in sub-Saharan Africa on poverty-related infectious diseases, based on open, competitive and independently reviewed calls for proposals.

The EDCTP2 programme is supported under Horizon 2020, the European Union’s Framework Programme for Research & Innovation.
Deadlines in October and November.

Read more here: Calls for proposals for funding of research on poverty-related infectious diseases