Dear researcher,

On behalf of the Research Council of Norway we are forwarding a short survey regarding the experiences of Norwegian research groups in leading clinical studies (randomized controlled clinical trials) in low- and lower middle income countries in South Saharan Africa.

See information and link below to the survey. The information and survey is in Norwegian only. You can enter information to the survey in both English and Norwegian.

If you have any questions regarding the survey, get in touch with:

– Zlata Turkanovic (zt@forskningsradet.no)
– Karine Kålsås (kka@forskningsradet.no)


Kjære forsker,

Forskningsrådet har finansiert forskning som skal forbedre helsetilstanden til mennesker i lav- og lavere mellominntektsland i 14 år. Det er en rekke internasjonale initiativer for å få til en koordinert og effektiv forskningsinnsats på Covid-19 pandemien rettet mot disse landene. Forskningsrådet ønsker å bidra til at norske miljøer får mulighet til å delta i slike internasjonale initiativ.

Derfor sender vi nå ut en kort spørreundersøkelse med det formål å kartlegge norske miljøers erfaringer med ledelse av kliniske forsøk (randomiserte kontrollerte kliniske studier) i Afrika sør for Sahara. Kartleggingen vil kunne hjelpe oss med å finne aktuelle kandidater til initiativene.

Klikk her for å svare på skjemaet: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gjixqaaZKEuTaLZMab8CVjdytuA7SW5EpLft1wtBpyZUMDU5Qk1aSEZaTDVHU1dSQlFKSEQySlVTVC4u

Frist for å svare er innen utgangen av fredag 15. mai. Du kan gjerne videresende den til andre forskere i ditt nettverk som du mener kan bidra med svar. Spørreundersøkelsen vil ta maksimalt 10 minutter.

Har du noen spørsmål til spørreundersøkelsen?

Ta kontakt med Zlata Turkanovic (zt@forskningsradet.no <mailto:zt@forskningsradet.no> ) eller Karine Kålsås (kka@forskningsradet.no <mailto:kka@forskningsradet.no> )

Behandling av personopplysningene
Norges forskningsråd er behandlingsansvarlig for personopplysningene. De innsamlede personopplysningene slettes senest innen 1 år, med mindre det foreligger en lovpålagt plikt til fortsatt oppbevaring

Informasjonen vil bli behandlet konfidensielt og kun til intern bruk. Forskningsrådet vil be om samtykke til å dele dine personopplysninger med internasjonale partnere, hvis det skulle bli aktuelt.

Det er helt frivillig å delta i spørreundersøkelsen, og du kan reservere deg mot å motta spørreundersøkelser i fremtiden ved å sende oss en e-post til: post@forskningsradet.no <mailto:post@forskningsradet.no> . For mer informasjon om vår behandling av personopplysninger og dine rettigheter, besøk vår personvernerklæring <https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.forskningsradet.no%2Fbunntekst%2Fpersonvernerklaring%2F&amp;data=01%7C01%7Czt%40forskningsradet.no%7C9dfa9deedb58434856fd08d7f5a693f4%7Ca9b1388299a64b289368b64c69bf0256%7C0&amp;sdata=xxUputsCiT4C5zZb7sb8Q%2BTcpoXOOrUnloVU8TAaHoo%3D&amp;reserved=0>  på Forskningsrådets nettsider.