Inntil 60 millioner til forskning på global helse

Forskningsrådet lyser ut inntil 60 millioner til global helseforskning. Søknadsfrist 6.mai.

Utlysningen tar denne gang utgangspunkt i universell helsedekning og er avgrenset til global helsesystem- og helsetjenesteforskning.

Universell helsedekning innebærer at alle mennesker har tilgang til essensielle helsetjenester av høy kvalitet som svarer på de viktigste årsakene til sykdom og død, uten å måtte sette seg i økonomisk uføre.

Helsetjenesteforskning forstås her som et flerfaglig vitenskapelig felt hvor man studerer hvordan sosiale faktorer, finansieringssystemer, organisatoriske strukturer og prosesser, teknologi og personellatferd påvirker tilgang til tjenester, kvaliteten og kostnadene ved tjenestene, og til syvende og sist helse og livskvalitet for befolkningen.  Med utviklingsland mener vi her «least developed countries, other low income countries, and lower middle income countries and territories» slik de er definert i OECD DAC listen.

Søknader er kun relevante dersom de oppfyller én eller begge av disse tematiske prioriteringene:

 • prosjektet skal frembringe ny kunnskap om struktur, organisering, levering, økonomi og finansiering av helsetjenester, inkludert prioritering og fordeling mellom tjenestetilbud
 • prosjektet skal frembringe ny kunnskap om implementering og/eller levering av nye og/eller forbedrede helsetjenester

For å være relevant må søknaden i tillegg:

 • gjøre tydelig rede for hvordan prosjektet skal bidra til å nå bærekraftsmål 3, spesifikt delmål 3.8
 • være begrunnet i, og beskrive, brukernes behov og medvirkning i alle deler av prosjektet. Brukere kan i denne sammenhengen være pasienter, klienter og pårørende, befolkningen, ansatte i helse- og velferdstjenestene og forvaltning og myndigheter.
 • inkludere partnerskap med forskergrupper og forskningsinstitusjoner i utviklingsland

Særskilt for søknader rettet mot «Global helse», er at et støttebrev («letter of intent») fra samarbeidspartnerne må være vedlagt søknaden. Prosjekter som søker finansiering kan ha prosjektleder fra utviklingsland.

Forskningsinstitusjoner i høyinntektsland kan også være samarbeidspartnere i prosjektet, men kan maksimalt få 30 prosent av Forskningsrådets totale finansiering til prosjektet.

Prioritering mellom søknader
Når vi prioriterer mellom søknader, tar vi følgende hensyn:

 • Vi vektlegger søknadens relevans.
 • Vi vektlegger samlet vurdering fra panelet.
 • Vi vektlegger karakteren på vurderingskriteriet virkninger og effekter (impact) mer enn de andre kriteriene.

Blant søknader som står likt etter at punktene ovenfor er vurdert, vil vi prioritere

 • søknader som inkluderer samarbeid og partnerskap med høyt kvalifiserte internasjonale forskergrupper, også utenfor utviklingsland
 • søknader med minst én norsk partner i tillegg til søkerinstitusjonen
 • søknader som inkluderer en ph.d.-kandidat og/eller en postdoktor ved en norsk forskningsorganisasjon og/eller ved en institusjon i et utviklingsland

Blant søknader som står tilnærmet likt etter at de er vurdert i lys av punktene over, prioriterer vi søknader med kvinnelig prosjektleder.